Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Länsi-Suomen valjakkourheilijat ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Länsi-Suomen valjakkourheiljat ry

www.l-svu.fi

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Seuran puheenjohtaja:

Juha Leppäkynnäs

toimisto@l-svu.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja Suomen valjakkourheilijoiden liitolle, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tiedot tallennetaan käyttäjätunnuksin suojattuun jäsenrekisteriin.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

-Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin, sähköposti, syntymäaika)

-Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsenyyden alkamisajankohta)

-Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

-Lisätiedot onko nuoriso- vai aikuisjäsen

5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla tai vanhemman ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja seuran tehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Yhdistyksessä pääsy järjestelmään on yhdistyksen puheenjohtajalla ja hallituksen jäsenillä.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.