Treenileiri 28.-29.8.2021

L-SVU:n Treenileiri järjestettiin jälleen elokuun lopuussa 28.-29.8. Perinteiseen tapaan toimintansa arviointia ja kehittämistä varten seura pyysi tälläkin kertaa osallistujilta palautetta leiristä. Käymme lyhyesti läpi saadun palautteen.

Leirille soveliainta ajankohtaa kysyttäessä nousi ykkösvaihtoehdoksi melko selvästikin elokuu. Tässä kohtaa on tapahtunut pientä elämistä viime vuoteen verrattuna, jolloin elo- ja syyskuu olivat lähes tasaväkisiä vaihtoehtoja. Seura näkee suuntauksen mielipiteiden kehittymisessä positiivisena - aikaisemmalla ajankohdalla leirille osallistujille jää paremmin aikaa hyödyntää oppimaansa jo käynnistyneellä kaudella. Leirin aikataulu katsottiin pääasiassa onnistuneeksi. Suurin osa vastauksista painottui parhaan mahdollisen arvosanan kohdalle.

Leirin sisällön katsottiin ilmeisen hyvin vastanneen osanottajien toiveita. Selkeästi suurin osa vastaajista antoi parhaan mahdollisen arvosanan tähän kohtaan. Luentojen seuraamaisen helppoudesta kysyttäessä vastauksiin tuli enemmän hajontaa. Enemmistö antoi tähänkin kohtaan parhaan mahdollisen arvosanan, mutta joitakin on saattanut häiritä esim. luentojen aikaan käynnissä olleen lentotoiminnan äänet.

Leirillä käytettyjä harjoitusreittejä vastaavat arvioivat kohtuullisen toimiviksi eikä liiallista ruuhkaakaan päässyt vastausten perusteella maastossa syntymään. Molemmissa kohdissa arvosanat painottuivat selkeästi sinne paremmalle puolelle.

Tiedusteltaessa tarpeesta ohjatulle käytännön harjoittelulle, olivat vastaajat enimmäkseen tyytyväisiä leirillä vastanneeseen tarjontaan. 1. vaihtoehto tarkoitti osallistujien haluavan toimia täysin itsenäisesti ja 5. vaihtoehto olisi ollut toive vahvasta opastuksesta. Suurin osa vastaajista valitsi vaihtoehdon puolivälistä, eli oli tyytyväisiä tarjottuun ohjeistukseen, mutta ei pitänyt sitä ilmeisesti liian tuputtavana.

Leirillä toteutettiin kilpailusimulaatio. Simulaatiolla ei ollut pyrkimys mitenkään mitata tulostasoa tai osallistujien suorituskykyä, vaan tarjota mahdollisuus käydä läpi kilpailemiseen liittyvistä vaatimuksista alkaen ilmoittautumisesta, rokotuksista ja lisensseistä aina itse lopulliseen suoritukseen. Arvelujen mukaisesti tällaiselle harjoitukselle tuntui olevan kysyntää ja selkeä enemmistö paitsi koki tällaisen järjestämisen hyödyllisenä, niin aikoi myös jatkossa siihen osallistua, mikäli vastaavaa järjestetään jatkossa.

Seura on pyrkinyt pitämään pitämään kustannustason mahdollisen edullisena paitsi kilpailujen, niin myös leirien osalta eikä vastausten perusteella tältä osin tuntunut olevan huomauttamista. Ylivoimainen enemmistö palautetta antaneista koki saaneensa vastinetta osanottomaksun edestä. Vastaavasti selkeästi suurin osa katsoi leirin olleen hyödyllinen.

Muutamat katsoivat leirillä olleen kiireinen ilmapiiri ja tämä tuntui johtuneen kohtuullisen runsaasta ohjelmatarjonnasta. Tältä osin seurassa ei asiaa koeta kovin huonona, vaan todetaan mielummin tarjontaa olevan runsaasti liian vähän sijaan. Vastausten perusteella enemmistö arvioi saaneensa leiriltä uutta oppia ja aikovansa näitä oppeja myös tuleviin toimiinsa soveltaa. Yleisesti ottaen leirin ilmapiiristä vastaukset antoivat kuitenkin selkeästi positiivisen kuvan ja tämän seura pistää tyytyväisenä merkille. Leirin tapaan seura pyrkii toimimaan vastaavasti myös kilpailujen osalta. Toimitaan asiallisesti, täsmällisesti ja sääntöjä sekä lajin perinteitä noudattaen - ajetaan kovaa kun on kilpailun aika ja pidetään hauskaa, kun suoritus on saatu tehtyä.

Paras kiitos seuralle tehdystä työstä on, kun täydet 100 % vastanneista ilmoittaa toivovansa leirille jatkoa myös tulevaisuudessa. Seura kiittää vielä jälkikäteen kaikkia osallistujia ja palautetta antaneita.